Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)  upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je fyzická osoba Nikola Havlíková , IČ 87607379, se sídlem Požárníků 646, Chrudim , PSČ 53701rfr, podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku jako prodávající a/nebo poskytovatel
služby (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem, který má zájem užívat služby v provozovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále jen „kupující“).
V případě, kdy NikolaHavlíková vystupuje jako poskytovatel, poskytuje služby dle své aktuální nabídky jednotlivým kupujícím dle jejich požadavků za smluvní cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li uvedeno jinak. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
· osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
· osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
· osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského
oprávnění podle zvláštních předpisů, a
· osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do
evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a
podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupujícímu je pro účely identifikace, nákupu a využívání služeb a produktů vytvořen registrovaný účet v informačním systému prodávajícího (dále jen „účet“). Vytvoření účtu je možné v informačním systému nebo na recepci v provozovně prodávajícího. Informační systém kupujícího je dostupný na webových stránkách www.befit.foxconn.cz/rezervace/.

Kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy se rozumí umístění nabízeného zboží, služeb a kreditu v informačním systému prodávajícího nebo v provozovně prodávajícího. Zboží a služby jsou v těchto obchodních podmínkách označovány souhrnně jako „produkt“ či samostatně jako zboží nebo služby.
Kupující je oprávněn na základě uzavřené smlouvy využívat služby, definované v podmínkách, na webových stránkách
www.befit.foxconn.cz, v provozovně a ve smlouvě. Službu poskytovanou ze strany společnosti v provozovně může kupující užívat rezervováním dané služby v informačním systému prodávajícího a prokázáním se na recepci provozovny prodávajícího svým jménem a příjmením, případně jinými údaji nutnými k identifikaci kupujícího dle informačního systému prodávajícího.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod.
Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely
prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Nikola Havlíková, Požárníků 646, 53701 Chrudim. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

III. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. Při nákupu on-line jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání produktu zaplatit. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo do pokladny v provozovně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen základního vstupného i vstupného na jednotlivých kartách (již čerpaných) a dále i změnu nabídky slevových karet a ostatních produktů.

IV. Objednávání a nákup kreditu
Nákup kreditu online je možný v informačním systému prodávajícího kdykoli.
Nákup služeb, kreditu a plnění kupní smlouvy v provozovně prodávajícího je možný v provozní době provozovny specifikované na internetových stránkách www.befit.foxconn.cz a v provozovně.
Kredit je částka na účtu kupujícího a to ve formě:
a. slevové karty
b. základního vstupného
Kredit je na účet připsán po objednání a uhrazení peněžní částky. Prodávající akceptuje platební podmínky dle článku IX. Platební podmínky.
Objednávat a nakupovat kredit je možné:
a. v provozovně prodávajícího
b. on-line po přihlášení do účtu
Objednávat a nakupovat produkty je možné:
a. v provozovně prodávajícího
V. Užívání kreditu
Kredit se smí využívat takto:
1. Je možné jej použít k zaplacení celé nebo části produktu.
2. Pokud kredit na účtu nebude stačit na nákup produktu, je potřeba jej nejdříve dobít.
3. Minimální výše objednaného kreditu je 300 Kč.
4. Doba platnosti kreditu je určena ceníkem dostupným v provozovně a na www.centrumpohodakt.cz. Po uplynutí doby platnosti kreditu připadá kredit prodávajícímu.
5. Zůstatek kreditu na slevové kartě je možné převést na jinou slevovou kartu před vypršením doby platnosti kreditu. O toto převedení musí kupující požádat na recepci provozovny.
6. Použití kreditu z účtu je omezeno na nákup produktů osobě registrované na tomto účtu.
7. Kredit z účtu nelze převádět na účet jiného kupujícího.
8. Kredit nelze použít k nákupu dalšího kreditu nebo dárkových poukázek.
9. Zůstatek na účtu nelze vyměnit za peněžní hotovost.

VI. Rezervace, přihlášení a odhlášení
Kupující se k využití služby přihlašuje v informačním systému dle platného rozvrhu. V případě rezervace na lekci je z účtu odebrán příslušný počet kreditů.
Rezervace na lekci je možná, pokud:
1. Na účtu je dostatek kreditu pro rezervaci dané lekce.
2. Rezervace je možná i v případě, že je lekce naplněna. V takovém případě se kupující stává náhradníkem. Náhradník nemá možnost využít rezervace dané lekce, dokud mu systém nepošle informační SMS. V takovém případě je náhradníkovi automaticky lekce zarezervována. Status náhradníka se ruší v čase odeslání
informační SMS na telefonní číslo zadané v účtu.
Kupující se ze zarezervované lekce může odhlásit těmito způsoby:
a. v účtu v informačním systému
b. na telefonním čísle provozovny v provozní době  provozovny (lze využít i SMS, kde je nutné specifikovat účet kupujícího)
Počet kreditů je na účet připsán bez penalizace zpět, pokud:
a. Lekce se nekoná a je zrušena.
b. Kupující je náhradníkem.
c. Kupující se z rezervované lekce odhlásí nejpozději do 23:59 dne předcházejícímu rezervované lekci.
d. Při třetí a další neúčasti na rezervované lekci tento nárok ztrácí pro daný období. O tento nárok musí kupující požádat na recepci v provozovně nebo na telefonním čísle provozovny v provozní době provozovny nejpozději do začátku rezervované lekce. Tento nárok nelze uplatnit v informačním systému. Kredity jsou bez penalizace připsány zpět na účet během 3 pracovních dnů.
Prodávající si vyhrazuje možnost lekci zrušit, pokud:
a. na lekci není přihlášen minimální počet zájemců
b. v případě vyšší moci
c. v případě nenadálé události
V případě zrušení lekce bude kupující informován přes SMS nebo email zadaný v účtu.

VII. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Nikola Havlíková
Požárníků 646
Chrudim 2
53701

Produkt by měl kupující spotřebitel vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácený produkt nekompletní či poškozený, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d. spočívajících ve hře nebo loterii, Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že
dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, darovací smlouva pozbývá
účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou
tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez
zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obdobně jako v případě spotřebitele /viz výše/. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je
oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VIII. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti při nákupu v provozovně
b. platba platební kartou při nákupu v provozovně
c. platba kreditem (mimo nepovoleného využití kreditu v článku VI.)
d. platba skrze službu PayU (platební karty, převod z účtu a další nabízené platební metody) při nákupu na webových stránkách a v informačním systému prodávajícího. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

IX. Dodací podmínky
Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2016.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit ty Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Kupující prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem.
Přihlášení
Proč se registrovat


Registrací do systému BeFit získáte možnost využívat online rezervační systém pro fitness lekce a posilovnu.

Dozvíte se o speciálních akcích, novinkách a dění nejen v zónách Workin(posilovna) a Fitness, ale stejně tak v Café/Baru BeFit.